راه رب
راه تو به هر جهت که پویند خوش است
جمعه 16 تیر 1391 :: نویسنده : مرتضی

فرعون پادشاه مصر ادعای خدایی می­کرد. روزی مردی نزد او آمد و در   حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت: اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. فرعون یک روز از او فرصت گرفت. شب هنگام در این اندیشه بود که چه چاره ای بیندیشد و همچنان   عاجز مانده بود که ناگهان کسی درب خوابگاهش را به صدا در آورد. فرعون پرسید کیستی؟

 

ناگهان دید که شیطان وارد شد. شیطان گفت خاک بر سر خدایی که نمی­داند پشت در کیست .

 

سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد. بعد خطاب به فرعون گفت: من بااین همه توانایی لیاقت بندگی خدا را نداشتم آن وقت تو با این همه حقارت ادعای خدایی می کنی؟ پس شیطان عازم رفتن شد که فرعون پرسید: چرا انسان را سجده نکردی تا از درگاه خدا رانده نشوی؟

 

شیطان پاسخ داد: زیرا می­دانستم که از نسل او همانند تو به وجود می آیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 28 فروردین 1396 12:57 ق.ظ
continuously i used to read smaller posts that as well
clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this place.
شنبه 25 شهریور 1391 01:59 ب.ظ
بیا و در بزمم شریك باش ...
دوشنبه 13 شهریور 1391 02:56 ب.ظ
$$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,
چهارشنبه 8 شهریور 1391 01:57 ق.ظ
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´
آپم بدو بیا
چهارشنبه 8 شهریور 1391 01:00 ق.ظ
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´
آپم بدو بیا
دوشنبه 6 شهریور 1391 11:04 ق.ظ
سلام
بعضی وقت ها شیطون هم حرفی میزنه که آدم چاهار شاخ می مونه
مثل اون سه تا نصیحتی که خود شیطون به حضرت نوح نبی علیه السلام کرد
مدتی هست از حال بنده بی خبرین
یا حق
یکشنبه 5 شهریور 1391 11:02 ق.ظ
سلام باپست تخریب قبورمطهرائمه بقیع توسط وهابیت پذیرای حضورگرمتان هستم
شنبه 4 شهریور 1391 03:29 ب.ظ
_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤
__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤________¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤ مهربون همیشگی ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_____¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ من آپم ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ گذری ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ نیم نگاهی ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ نظری ¤¤¤¤¤¤¤
__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
______________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
___________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_____________________¤¤¤¤¤¤
______________________¤¤¤¤
_______________________¤
چهارشنبه 25 مرداد 1391 05:42 ب.ظ
نکنه پسرت را بفرستی پزشکی آخه فلان پزشک معتاده....نکنه کت و شلوار بپوشی کت و شلواری ها دزدند من یه نفر را دیدم با کت و شلوار دزدی می کرد. به نظر شما درسته به کسی این طور بگیم؟
ادامه دارد
یا زهرا
التماس دعا
چهارشنبه 25 مرداد 1391 03:51 ب.ظ
مصیبت زلزله در شمال غرب کشور به تمامی هموطنان خصوصا”بازماندگان این حادثه تلخ تسلیت و برای درگذشتگان آمرزش و برای مجروحان شفا از درگاه ایزد منان خواستاریم.
منتظر حضور سبزتان
التماس دعا
یا زهرا
چهارشنبه 25 مرداد 1391 12:07 ق.ظ
به چه دیر ماندی ای صبح که جان من برآمد

شنبه 21 مرداد 1391 01:08 ب.ظ
ختم قرآن و صلوات طرح سراسری (ویژه ماه مبارک رمضان)

http://www.khatm-ghorany.blogfa.com/comments/?blogid=khatm-ghorany&postid=1&timezone=12600
چهارشنبه 18 مرداد 1391 04:09 ب.ظ
سلام
پست بسیار جالبی بود.خیلی لذت بردم.اگه قدم رنجه کنی یه سری هم به وبلاگ ما بزنی و نظرتو بگی ممنون می شم.
یا حق
شنبه 14 مرداد 1391 08:14 ب.ظ
ادامه مطلب در وبلاگ اختصاصی شعر زلال

اطّـلاعیّــــــــــــه:

فراخوان دومین جشن جهانی شعر زلال

بنـام خــدا
خداوند شاه و گدا
عزیزی که جان ِ مرا خلق کرد
توکّـل دریـن ابتـدا
بدان مقتدا

ضمن سلام و احترام بر خدمت اساتید و شعر دوستان عرصه ی هنر و ادبیّات .چنانچه عالمان و ناظران فعال در اینترنت مستحضرند ، سبک زلال در دوّم بهمن ماه سال یکهزارو سیصدوهشتاد وهشت هجری شمسی با اراده ی الهی بر دنیای ادبیّات تحویل داده شده است و اکنون شاهد انتشار موفق آن در نقاط مختلف جهان هستیم.
لذا به همین مناسبت سالگرد تولد « شعر زلال » درماه بهمن سال جاری (نود و یک هجری شمسی) به مدت یک هفته به صورت اینترنتی و زنده برگزار خواهد شد و در این مدت و به همین مناسبت:

اولاً – سبک بودن شعر زلال با مطلبی اختصاصی از دادا بیلوردی به اثبات خواهد رسید(ضمن تعریف دقیق سبک و توضیح مفصّل انحراف از هنجار).

ثانیا - منتخبین این دوره و زلالسرایان ماهر و پایدار جهان با نام و نشان و نمونه ی زلالهایشان ضمن نمایش درسایتهای اختصاصی ادبیات ،بعنوان تقدیر به تاریخ ادبیّات جهان معرفی خواهند شد .

ثالثاً- زلالهای منتخب این دوره بر کتاب ( دیوان زلال ) وارد و جهت طی مراحل چاپ به اداره ی محترم ارشاد تحویل داده خواهد شد.

ادامه مطلب در وبلاگ شعر زلال:
www.sherezolal101.blogfa.com
پنجشنبه 5 مرداد 1391 10:52 ب.ظ
namard.
چهارشنبه 4 مرداد 1391 08:28 ق.ظ
متشکرم دوست من.
پست خوبی بود.
ممنون
فعلا تا بعد...
جمعه 30 تیر 1391 02:28 ب.ظ

با سلام و احترام
ماه خدا در پیش است، مهمانان خداوند بصیرت پیشه راهتان، ما را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید.
شیوه نگارشتا تغییر نموده استفاده بردم و برای سایر دوستان ارسال نمودم
قلمتان استوار و در راستای دولت کریمه مهدوی...
بعد از مدتها دوباره به دنیای نت بازگشتم و با بررسی خدعه ای جدید بروزم
فرزندم را بخوانید غلامِ حسین
اللهم عجل لفرج مولانا امام زماننا و احفظ قائدنا امام الخامنه ای
التماس دعا با حاجاتی روا...


پنجشنبه 29 تیر 1391 11:11 ب.ظ
من با تمام ِ سختی ها
خواهم اندیشید
تا روزی در کنار ِ اندیشیدن
زندگی نیز
جز روزمره گی هایم باشد....

سبز باشی و بی کران
پنجشنبه 29 تیر 1391 09:58 ق.ظ
دلم سرد و تاریک و طوفانی است
شبی تار و فصلی زمستانی است

هــوای تــو کـــرده دلـــم گوئــیا
که این گونه ابری و بارانی است

و بی یـاد تو دفـتر شعـر مـن
پر از واژه های پریشانی است

به پاس غزلهای چشمان توست
که پاییز محو غزلخوانی است

تو دریا تو باران و مـن قـطره ای
که در موج چشم تو زندانی است

قسم بـر دو بالـت پرســتو بیا
دلم بی تو تاریک و طوفانی است
اپم حتما بهم سر بزنید
سه شنبه 27 تیر 1391 12:08 ق.ظ
سلام وبلاگ پر محتوایی دارید به وبلاگ بنده هم سر بزنید و نظرات وانتقاد های خودتان را درمورد مطالب با ما درمیان بگذارید
در ضمن ما مایل به تبادل لینك باشما هستیم
دوشنبه 26 تیر 1391 10:06 ب.ظ
با صلوات بر محمد و ال محمد اغاز میکنیم روزمان را
سلام ای برادر اگه موافق با تبادل لینک هستی منو با اسم ولایت فقیه لینک کن بعذد بگو شما را با چه اسمی لینک کنم

در نظر سنجی هم شرکت کنید
یکشنبه 25 تیر 1391 11:29 ب.ظ
داداشی آپم
چهارشنبه 21 تیر 1391 11:18 ق.ظ
سلام
وبت عالیه
خوشحال میشیم اگه به وبلاگ ما هم سر بزنی
اگه خوشتون اومد لطف کنید وبلاگ گروهی ما را لینک کنید
خوشحال تر میشیم اگه پیشنهادات وانتقاداتتون را در باره وبمون به ما اطلاع بدید
با این کار مارا خیلی کمک میکنید

دوست داریم به عنوان نویسنده ی وبلاگ به ما کمک کنید؟؟؟
منتظریم

تا پیروزی حق
یاحق
چهارشنبه 21 تیر 1391 06:12 ق.ظ
وبلاگ خوبی داری
درود به اندیشه و روحیه ی پاکت
پاینده باشی
دوشنبه 19 تیر 1391 10:59 ب.ظ
سلام


جالب بود من نشنیده بودم
دوشنبه 19 تیر 1391 10:58 ب.ظ
بزرگترین وظیفۀ منتظران

بزرگترین وظیفۀ منتظران امام زمان این است كه از لحاظ معنوی و اخلاقی و عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچنین برای پنجه درافكندن با زورگویان، خود را آماده كنند. كسانی كه در دوران دفاع مقدس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس شركت می كردند، منتظران حقیقی بودند. كسی كه وقتی كشور اسلامی مورد تهدید دشمن است، آمادۀ دفاع از ارزشها و میهن اسلامی و پرچم برافراشتۀ اسلام است، او می تواند ادعا كند كه اگر امام زمان بیاید، پشت سر آن حضرت در میدانهای خطر قدم خواهد گذاشت. اما كسانی كه در مقابل خطر، انحراف و چرب و شیرین دنیا خود را می بازند و زانوانشان سست می شود؛ كسانی كه برای مطامع شخصی خود حاضر نیستند هیچ حركتی را كه مطامع آنها را به خطر می اندازد، انجام دهند؛ اینها چطور می توانند منتظر امام زمان به حساب بیایند؟ كسی كه در انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود زمینه های صلاح را آماده كند و كاری كند كه بتواند برای تحقق صلاح بایستد.


تاریخ: 30/7/81 بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمۀ شعبان در مصلای تهران
آپم [رضایت]
دوشنبه 19 تیر 1391 02:25 ب.ظ
سلام
ای پاسخ گرامی امن یجیب ها! / تعجیل کن به خاطر ما ناشکیب ها / چشم جهان به چشمه ی دستان سبز توست / جاری شو از ورای فراز و نشیب ها / تکلیف انتقام شهیدان به دوش کیست؟ / خون مسیح مانده به روی صلیب ها / برخیز و بزم شب زدگان را به هم بزن / ای آشنا به ندبه و اشک غریب ها / تعجیل کن به خاطر صدها هزار چشم / ای پاسخ گرامی امن یجیب ها!

ممنون که سر زدید
موفق باشید
شنبه 17 تیر 1391 11:57 ق.ظ
سلامی گرم خدمت مزتضی...

شیطان گفت خاک بر سر خدایی که نمی­داند پشت در کیست . واقعا به درد خیلی از رمالها و کسانی که میخواهند جا پای خداوند بگذارند میخوره...

تا همیشه شاد باشی. 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

راه تو به هر جهت که پویند خوش است
وصل تو به هر روش که جویند خوش است
روی تو به هر دیده که بینند نکوست
ذکر تو به هرزبان که گویند خوش است
مدیر وبلاگ : . .
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :